آموزشی

وب سايت آموزشی -علمي

نام کتاب

 نام نویسنده

 اقتصاد کلان 1

  تیمور رحمانی

  اقتصاد کلان 1

  تیمور رحمانی

 پول  ارز و بانکداری

  مجتبی فرهانی

 اقتصاد خرد

 دکتر محسن نظری

 اقتصاد کلان

 دکتر محسن نظری

 200 تست اقتصاد خرد

 دکتر محسن نظری

 تست اقتصاد کلان

 دکتر محسن نظری

 شیوه بهره وری کارکنان

 دکتر علی پارسائیان

 ارتباط با مشتری

 دکتر علی پارسائیان

 ساز مان دهی کار آفرینی

 دکتر علی پارسائیان

 رهبری در واحد های تجاری

 دکتر علی پارسائیان 

 تجارت الکترونیک

 دکتر علی پارسائیان

 اقتصاد خرد

 دهقانی

 اعتبارات اسنادی و مسائل بانکی

 مجتبی زانی فراهانی

 مفاهیم اقتصاد نفت

 کامبیز پیکار جو

 مدیریت منابع انسانی و روابط کار

 دکتر سید رضا سید جوادی

 بازار یابی بین المللی

 دکتر حسن اسماعیل پور

 بازار یابی جهانی

 دکتر نجفیان

 روابط صنفی و روابط کار

 دکتر جعفر بهشتی

 بازار یابی خدمات بانکی

 دکتر داور ونوس

تقسیم قیمت ها و تشخیص منابع
                   تولیدی نفت

 ویچ ریچارد داچ
 ( ترجمه میر نظام سجادی)

 تجارت در دوره قاجاریه

 قاسم انصاری - قنبر علی کرمانی

 صنعتی شدن و توسعه

 هیویت ، تام و ... (گرد اورندگان )
 ترجمه طاهره قادری

 اصول و کلیات بیداری اشخاص (جلد اول)

 هادی دستباز

 اصول و کلیات بیداری اشخاص (جلد دوم)

 هادی دستباز

 راههای گوناگون توسعه اقتصادی

 پو مغرت ریچارد(ترجمه احمد مجتهد)

 تحلیل پویایی اقتصاد

 مهدی تقوی

 تو سعه تکنو لوژی

 عباس حاج فتحعلی

 برنامه ریزی و بود جه بندی در کشور های
                     فقیر

 ویلدا وسکلی (ترجمه پارسائیان )

 اقتصاد سنجی کار بردی

 دکتر عباس عرب مازار

 کتاب شناسی علوم اقتصادی

 دکتر عباس عرب مازار

 نظریه پردازان رشد اقتصادی

 دکتر قره باغیان

     ارزیابی و نقد نظام های اقتصادی
نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی

 دکتر عبدالله جاسبی انتشارات
       دانشگاه   آزاد اسلامی

 اقتصاد ایران

 دکتر محمد علی خطیب

 اقتصاد بین الملل

 دکتر علیرضا رحیمی برو جردی

 اقتصاد توسعه

 دکتر محمد علی خطیب

 اقتصاد کلان - کسری های جدید

 مهدی تقوی

 اقتصاد کلان و نظریه ها و سیاست گزاری
                    ( جلد اول )

  ویلیام براسفون
 (ترجمه مرتضی عماد زاده )

اقتصاد کلان و نظریه ها و سیاست گزاری
                    ( جلد دوم )

 ویلیام براسفون
 (ترجمه مرتضی عماد زاده )

 سیاست تجارت های بین المللی

 دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

 تکنو لوژی اطلاعات در جهان سوم

 ویلیام جیمزاستوور
  ترجمه (دکتر رضا نجف بیگی )

 توسعه روستایی در جهان سوم

 کریس دیکسرن
 ( ترجمه دکتر پری دخت فشارکی )

 توسعه سازمان و تحول (1و2)

 کامینگز و والی
 (ترجمه دکتر عباس محمد زاده )

 بورس اوراق بهادار با توجه خاص به بورس
             اوراق بهادار تهران

 حسن گلریز انتشارات امیر کبیر

 بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و
             بازرگانی کوبا

 محمد بلوریان

 در دامنه تحقیقات بازرگانی مطالعات و
               پژوهش بازرگانی

 ترجمه علی جمالی و
  علی پارسائیان

 بورس سهام و نحوه قیمت گذاری سهام
                     کشورها

 انتشارات دانشکده مدیریت
         دانشگاه تهران

 محاسن روانی تهران

 نشر محسنین

 تدوین قانون بازار سرمایه در ایران

 رابر فرو رات

 تحقیقات پولی و بانکی

 محمد رضا حاجیان

 پول و بانک در اقتصاد جدید

 منوچهر زندی حقیقی (تهران پیام)

 پول و ارز  بانکداری

 تألیف اصغر شبکی
  (تهران جهاد دانشگاهی)

 نگرش علمی به بانک در ایران

 الهام نگارشی - حسین باهر
 (انجمن اسلامی )

 سیاست عمومی اقتصادی اساسات

 هربرت گرس ( ترجمه صمدی ) تهران
 سازمان مطالعه و تدوین کتب

 سیاست اقتصادی عمومی

 اوتمار اسینیگ ( ترجمه صمدی )
 تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب

 نظریه در توسعه نیافتگی

 رایان روکس بروف
 ( ترجمه علی هاشمی)

 تثبیت اقتصادی در کشور های در حال
                      توسعه

 حسن رستار

 کمربند فقر روابط و گفت و شنود بین
  کشورهای دارا (شمال) با کشور های
                    نو دار (جنوب)

 اردلان تهران انتشارات قلم

 اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه به
                     سرپرستی

  جرالدام می یر(ترجمه غلام رضا آزاد)
                    نشر میترا

 نظام جهانی اقتصاد ، سیاست و فرهنگ

 بابی اکسفورد
 (ترجمه حمیرا مشیر زاده )

 مطالعه ای در نظریه ها و تجربه های
 تجارت  بین الملل استراتژی و توسعه
                 اقتصادی

 محمد اخوان
  ( موسسه مطالعات و پژوهش های
    بازرگانی)

 معمای توسعه نیافتگی

 چی ان ماتور
  ( ترجمه علی اصغر بانویی ،
     محمد یوسفی )

 بررسی تقاضا و تحلیل اقتصادی نفاق
                  ایرج تروتونچیان

 ( مرکز اطلاعات فنی ایران)

 اقتصاد خرد ، تحلیل های میکرو اقتصادی

 بابک قدیری ( تهران سپهر)

 بازار مشترک

 والترا شتاین
 (ترجمه هوشنگ نهاوندی)

 مبانی مقررات بازار سرمایه

 حسین ترافنداسیر
 ( بیمه مرکزی ایران)

 باند رنگ و بیدادی ، حل استعاد شده

 تبریز ناشر نوبل

 اندیشه تعاون و تجربیات ، تعاونی در کشور  در حال توسعه و ایران

 فیروز طالب بیگی ( دانشگاه تهران)

 تعاونی راهبر به جامعه سالم

 علی اکبر امیری
 ( تهران وزارت تعاون)

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم خرداد ۱۳۸۸ساعت 16:5  توسط م.کیافر  |